Navigace

Obsah

Stránka

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpaduV pondělí 11. června 2018 v době od 8:00 do 16:30 hod. se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.

Sběr nebezpečného odpadu - ředidla, barvy, baterie, akumulátory, nádoby od sprejů apod.
Zpětný odběr elektrozařízení - lednice, pračky, televize, monitory, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače apod.
Sběr velkoobjemového odpadu z domácností - koberce, nábytek apod.
Sběr papíru

Sběr se uskuteční před budovou Obecního úřadu (boční vchod), kde se bude odebírat nebezpečný odpad a vyřazená elektrozařízení.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v místní části "Říčky" za hřištěm TJ.

12. 4. 2018 Zobrazit více

Vítání občánků

Vítání občánkůMilí rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše dítě pozvat na slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční v neděli 6. května 2018 v 15:00 hod. v sále obecního úřadu.

12. 4. 2018 Zobrazit více

Vypalování trávy vs. pálení přírodního odpadu

Vypalování trávy vs. pálení přírodního odpaduPlošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce 2017 při této činnosti zemřeli dva lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. A ačkoliv na některých místech České republiky zatím leží sněhová pokrývka, tak hasiči evidují první výjezdy k úmyslně založeným požárům travních porostů již nyní.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
• Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje (krajské operační a informační středisko HZS ZLK na telefonu 950 670 222).
• Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

zdroj:http://www.regionvalassko.cz/aktuality_zobraz.php?lang=1&id=198&akt=12071&page=1

10. 4. 2018

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje hledá nové policisty

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje hledá nové policistyObvodní oddělení Policie ČR Valašské Klobouky hledá nové policisty. Dne 2.5.2018 se bude konat Den otevřených dveří.

od 10:30 hod. (určeno zejména studentům)
od 15:00 hod. (určeno ostatním zájemcům)

Za účasti personalistky a tiskové mluvčí bude objasněna náplň služby u Policie ČR a podmínky přijetí do služebního poměru, včetně s tím souvisejících benefitů (např. náborový příspěvek v rozmezí 30.000 - 150.000 Kč).

27. 3. 2018 Zobrazit více

Moravský rybářský svaz, z.s. informuje o pobočném spolku Slavičín MRS Brno

Moravský rybářský svaz, z.s. informuje o pobočném spolku Slavičín MRS BrnoDovolil bych si představit náš pobočný spolek Slavičín MRS Brno, který v regionu Újezdu, Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice, Štítné nad Vláří, Slavičína, Petrůvky, Vlachovic hospodaří na základě dekretů vydaných ministerstvem zemědělství na tocích a nádržích. Patříme k největším spolkům regionu. Spolek však není spojen s konkrétním městem nebo obcí, nevlastníme žádnou nemovitost, která by se s tímto spolkem identifikovala. Snad i proto nejsme příliš "vidět".

Členění členské základny spolku v regionu:

Valašské Klobouky (147 členů)
Brumov-Bylnice (207 členů)
Štítná (59 členů)
Slavičín (209 členů)
Vlachovice (54 členů)
Újezd (25 členů)
ostatní (51 členů)

Hospodaření na svěřených revírech má přesně stanovená pravidla:

- staráme se o běžnou údržbu o čistotu, svěřených toků a nádrží
zajišťujeme opravy technicko hospodářských zařízení rybníků (hráz, bezpečnostní přepad, výpusť)
-udržujeme výkon rybářské práva na svěřených revírech
-vyhodnocujeme kvalitu vod v tocích, řešíme havárie, uplatňujeme náhrady za škody na rybí obsádce
-spolupracujeme s akademií věd na ichtiologickém průzkumu Vláry
-monitorujeme výskyt predátorů
-podle zarybňovacích plánu revírů realizujeme výsadbu ryb do svěřených revírů
-zajišťujeme odchov kapra na chovných rybníčcích
-zajišťujeme odchov pstruha potočního (ještě před 10-ti lety měl odchov pstruha pro spolek nezanedbatelný ekonomický přínos včetně odlovu generačních kusů)
-veškerá naše činnost je ve prospěch CHKO BK
-při domech dětí a mládeže ve Valašských Kloboukách, Brumově-Bylnice, Štítné a Slavičíně organizujeme kroužky mladých rybářů, organizujeme vánoční soutěž v rybolovné technice a závody dětí a mládeže
-organizujeme školení a zkoušky pro nové členy našeho spolku

Práce našeho spolku je realizována malými brigádními skupinami. Každá brigádní skupina je vedena aktivistou a má svěřený potok, část vodního toku, vodní nádrž. Hospodářský odbor stanovuje pro každou brigádní skupinu úkoly a splnění, těchto úkolů je podmíněno vydání povolenky na příští rok.

Náklady na hospodaření kryje spolek výhradně z příspěvků členů spolku:
-členské příspěvky člena pobočného spolku (550 Kč)
-povolenka mimopstruhová(950 Kč)
-povolenka pstruhová(1000 Kč)
-brigádnická povinnost členů

Ostatní příjmy tvoří drobné sponzorské dary cen na rybářské závody a dětské soutěže.
Spolek hospodaří s hrubým obratem cca 800 tis. Kč, z toho je zarybňovací povinnost ze zákona cca 400 tis. Kč. Ostatní náklady tvoří náklady na rybochovná zařízení, údržbu, opravy a pronájem vodních nádrží, výkon rybářského práva, ochrana a čistota vod, administrativní činnost (výdej povolenek, náklady schůze, aktivů, školení hospodářů, rybářské stráže...), spolková činnost ve prospěch občanů, závody, děti.
V posledních letech se potýká spolek se schodkovým hospodařením vyvolaným vysycháním chovných pstruhových potoků, snížením odchovu vlastní násady pstruha, zvýšení nákladů na pořízení násady pstruha, nedostatečným průtokem vody v lovných potocích, výskytem predátorů, snížením výskytu ryb v pstruhových potocích a tím i snížení přirozené reprodukce. Toto vše, společně se snížením tržeb za pstruhové povolenky vytváří začarovaný kruh. Spolek musí udržet zarybnění alespoň na stávající úrovni a musíme doufat, že se ostatní negativní vlivy upraví. Spolek se v současné době snaží oslovit všechny, kteří by podpořili naši práci na potocích CHKO BK, která má kromě uspokojování záliby našich členů i pozitivnímu vliv na životní prostředí.

Ing. Zdeněk Juřík
předseda pobočného spolku Slavičín

26. 3. 2018

Výběrové řízení na pozici administrativní pracovník

Výběrové řízení na pozici administrativní pracovníkMístní akční skupina Ploština, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrativní pracovník. Podrobné informace pro uchazeče jsou dostupné níže.

23. 3. 2018 Zobrazit více

Setkání seniorů 14. března 2018

Setkání seniorů 14. března 2018Ve středu 14. března 2018 se v sále obecního úřadu uskutečnilo setkání seniorů. Fotografie ze setkání jsou dostupné níže.

16. 3. 2018 Zobrazit více

1. večer pro manželství

1. večer pro manželstvíVe středu 14.3.2018 v 19:00 hod. se uskuteční na hasičské zbrojnici v Nedašově Lhotě 1. večer pro manželství. Jsou připraveny celkem čtyři večery. Cena jednoho večera je 200 Kč za pár. Přihlašovat se můžete na telefonním čísle 731 713 238 nebo 737 007 754.

7. 3. 2018 Zobrazit více

Setkání seniorů

Setkání seniorůZastupitelstvo obce Nedašova Lhota Vás srdečně zve na setkání seniorů, které se uskuteční ve středu 14. března 2018 od 14:00 hod. v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota.

28. 2. 2018 Zobrazit více

Jarní bazárek pro děti a dospělé

Jarní bazárek pro děti a dospěléMaminky z Nedašova pořádají pod záštitou OZ Nedašov charitativní akci Jarní bazárek pro děti a dospělé. Akce se bude konat v  sále Obecního domu Nedašov v pátek 16.3.2018 od 16:00 do 19:00 a v sobotu 17.3.2018 od 9:00 do 13:00 hodin.

26. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka